Przejdź do sekcji:

Deklaracja dostępności -

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 w PoznaniuWSTĘP

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.33.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-03-27

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

DODATKOWE INFORMACJE

Na stronie zadbano o podstawowy element dostępności cyfrowej - zrozumiałość treści tekstowych. Ponadto istnieje możliwość nawigacji klawiaturą co obrazuje wyróżnienie aktywnego elementu, będącego linkiem. Wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny a pod każdym filmem znajduje się krótki opis. Stronę przygotowano tak, by nawigować nią w sposób łatwy a sposób jej działania nie zaskakiwał Użytkownika.

DATA AKTUALIZACJI DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 27-03-2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu oraz firmy tworzącej projekt szkolnej strony Internetowej.KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Daniel Banaszewski

e-mail: sekretariat@33.poznan.pl

telefon: +48 61 8 66 47 34

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.plDOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu zlokalizowany przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu wpisane są do rejestru zabytków pod numerem rejestru: A 258. Przed weji)ściem do każdego budynku nie zainstalowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie szkoły wyodrębniono dwa miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. Do budynków oznaczonych literą A, C, B prowadzą schody. Obiekt nie jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aktualizacja deklaracji dostępności

Dlaczego deklaracja dostępności jest tak ważna?

Deklaracja dostępności to opis dostępności podmiotu publicznego dla osób 
z niepełnosprawnościami. Informuje te osoby o dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej i budynków podmiotu publicznego. Deklaracja jest obowiązkowa dla stron internetowych podmiotów publicznych od 23 września 2020 r., a dla aplikacji mobilnych tych podmiotów od 23 czerwca 2021 r. Obowiązek ten wynika z ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aktualizacja deklaracji dostępności.

Przepisy ustawy nakazują regularny, coroczny (do dnia 31 marca każdego roku) przegląd informacji zawartych w deklaracjach dostępności, zobowiązując podmiot publiczny do jej niezwłocznej aktualizacji.

Co w przypadku braku całej deklaracji dostępności lub jej elementów?

Brak deklaracji dostępności lub obowiązkowych jej części to poważny błąd. Jeśli taki błąd zostanie stwierdzony w dwóch kolejnych monitoringach, to minister właściwy ds. informatyzacji ma prawo nałożyć karę pieniężną do 5000 złotych na podmiot publiczny – właściciela danej strony lub aplikacji mobilnej.

 

 

 

Polecamy

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności