Przejdź do sekcji:

Wolontariat - Szkoła podstawowa

62535450_623461914840727_1404933585487527936_n

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
Opiekunowie: p. Ada Matysiak (klasy 4-8 SP, LO) , p. Bartosz Pyszke (klasy 0-3 SP)

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.
Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.


Cechy wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność gospodarowania czasem,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista.


OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

* środowisko szkolne:

- organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce,

- udział w zajęciach pozalekcyjnych,

- praca w Samorządzie Uczniowskim,

- praca w bibliotece szkolnej,

- prace w świetlicy szkolnej,

- akcje tematyczne,

- zabawy charytatywne.


* środowisko pozaszkolne:

Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

 1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej może zostać wolontariuszem.
 2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
 3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
 4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
 6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
 7. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Klubu.


PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole i pomoc w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 4. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.


OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.

3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

- zasada troski o los słabszych

- zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.CECHY WOLONTARIUSZA


WYSOKI STOPIEŃ WRAŻLIWOŚCI, który pozwala na wnikliwą obserwację świata, tego, co nas otacza. To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych. Samo dostrzeżenie ich - to nie wszystko! Wielu ludzi bowiem dostrzega wokół siebie potrzebujących, ale przechodzi obok obojętnie, nie reaguje.

EMPATIA, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego cierpienia. Takie osobiste odbieranie drugiego człowieka skłania nas do zatrzymania się nad jego niedolą, wyzwala w nas potrzebę ochraniania go, udzielania mu pomocy. Wtedy pomagamy najbardziej skutecznie. Dajmy z siebie jak najwięcej, a to z kolei daje nam ogromną satysfakcję i zadowolenie z dobrze wypełnionego moralnego obowiązku.

CIERPLIWOŚĆ, której należy się uczyć codziennie, wypełniając swe zobowiązania. Wymaga to dużego panowania nad swoimi emocjami, nad złością, zniecierpliwieniem, popędliwością, często nad lenistwem czy zniechęceniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego. Odpowiedzialność należy w sobie wzbudzać i wzmacniać. Poczucie odpowiedzialności jest dowodem naszej dojrzałości do podejmowania różnych ról społecznych. Musimy pamiętać, że jeśli zobowiązujemy się do czegoś, powinniśmy wcześniej ocenić nasze siły i umiejętności, aby nie podejmować zadań przerastających nasze możliwości. Nigdy nie należy obiecywać zbyt wiele, a potem nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Lepiej wziąć na siebie mniej obowiązków, ale wywiązać się z nich sumiennie.

WSPÓŁDZAŁANIE - znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie. Takiego współdziałania należy uczyć się, aby nie przekształciło się w zażartą rywalizację i zaspakajanie niezdrowych własnych ambicji.

PUNKTUALNOŚĆ - poszanowanie własnego czasu i czasu innych, to kolejna cecha, którą należy w sobie wypracować.

GOSPODAROWANIE CZASEM jest bardzo cenną umiejętnością, tym bardziej, że wolontariusze swoją działalność społeczną godzą z nauką szkolną i obowiązkami domowymi. Nie można bowiem być „dobrym” wolontariuszem dla wszystkich podopiecznych, zaniedbując własną rodzinę albo nawet sąsiadów.

TOLERANCJA i AKCEPTACJA - tak bardzo potrzebna zwłaszcza w kontaktach z osobami chorymi czy niepełnosprawnymi. To bardzo trudne zadanie, aby zaakceptować tę „inność” fizyczną czy psychiczną, umieć zobaczyć w osobie niepełnosprawnej pełnowartościowego człowieka. Nie każdy umie sobie z tym poradzić. Wymaga to pewnego treningu i przygotowania psychologicznego.

„WSTYD ZA ZŁO”, ważne jest wypracowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz poczucia wstydu za popełnione błędy czy wyrządzone krzywdy. Takie poczucie ma zastępować konstruktywną krytykę, służyć rozwojowi wewnętrznemu, pracy nad sobą w celu podnoszenia własnej wrażliwości, umiejętności i kwalifikacji.

PRAWO DO SŁABOŚCI, do błędu czy porażki- nie jesteśmy nieomylni, zdarza się, że zrobimy coś źle, nie tak, jak planowaliśmy. Musimy sobie dać to prawo, nie załamywać się porażkami, ale wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość- uczyć się na błędach. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia, które nas rozwijają, wzbogacają. Tak uczymy się nowych rzeczy, aby potem służyć radą i pomocą innym.

DĄŻENIE DO SAMODOSKONALENIA SIĘ - wolontariusz powinien ustawicznie podnosić swoje umiejętności i doskonalić się wewnętrznie, aby pełniej i skuteczniej pomagać potrzebującym.

Polecamy

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności