Przejdź do sekcji:

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2023

wyniki-800x445

I. WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

Szanowni Maturzyści, od 7 lipca br. od godziny 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego. Żeby sprawdzić wynik należy wejść na stronę: www.wyniki.edu.pl i za pomocą wcześniej otrzymanego loginu

 i hasła zalogować się do systemu (logowania można dokonać także za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej).

II. ODBIÓR ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

Świadectwa dojrzałości należy odbierać osobiście w sekretariacie szkoły. Odbiór jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00, po okazaniu dowodu tożsamości.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru dokumentu, zdający może upoważnić pisemnie osobę pełnoletnią do odbioru świadectwa dojrzałości. Poniżej przykład upoważnienia:

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisana/-y …(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam…. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr …. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.

Miejscowość, data, podpis: ………. (wpisać miejscowość, datę wystawienia i czytelny podpis osoby upoważniającej).

Upoważnienie może być napisane odręcznie.

W przypadku braku upoważnienia pisemnego świadectwo nie będzie wydane.

III. EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ

1. Kto jest uprawiony do zdawania egzaminu?

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego 

w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego 

na poziomie rozszerzonym w części pisemnej  i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Gdzie i kiedy złożyć deklarację?

Absolwent, o który spełnia warunki przystąpienia do egzaminy w sesji poprawkowej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r. po tym terminie oświadczenia nie będą przyjmowane) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7, druk dostępny jest na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/rok-szkolny-2022-2023/), zgodnie 

z deklaracją ostateczną. Absolwent składa wydrukowane i wypełnione 

oraz podpisane przez siebie oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

3. Termin egzaminu w sesji poprawkowej oraz odbiór świadectw

22 sierpnia 2023 r. (wtorek) godzina 09:00

Na egzamin należy stawić się w budynku A o 08:40. Należy pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości oraz przyborów wskazanych w komunikacie Dyrektora CKE.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE. 

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w terminie ustalonym przez Dyrektora CKE tj. 08 września  br.

Więcej informacji www.cke.gov.pl

Polecamy

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności